تاریکخانه تاریخ podcast

ترور ناصرالدین شاه؛ سرآغازِ دورانی تازه

0:00
1:09:46
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes
فصلِ دوّم «تاریک‌خانۀ تاریخ» رو هدفمندتر و منسجم‌تر از فصلِ گذشته شروع کردیم. در این فصل قراره فقط دربارۀ اتفاق‌های مهم و شخصیت‌های تأثیر گذار عصرِ ناصری و دورۀ مشروطه صحبت کنیم و به همین دلیل قسمتِ اوّل رو راجع به یکی از مهم‌ترین اتفاق‌های تاریخِ معاصر، «ترورِ ناصرالدین‌شاه»، کار کردیم. تروری که حرف و حدیث‌های زیادی درباره‌ش وجود داشته و به اعتقاد خیلی‌ها از جرقه‌های انقلاب مشروطه بود. در تهیه و تولیدِ این قسمت از منابعِ زیر استفاده شده‌است: یادداشت‌هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین‌شاه - دوستعلی‌خان معیرالممالک - نشرِ «تاریخِ ایران» شرحِ زندگانی من - عبدالله مستوفی - جلدِ نخست - نشرِ «هرمس» تاریخِ بیداری ایرانیان - ناظم‌الاسلام کرمانی - به کوششِ «سعیدی سیرجانی» - نشرِ «پیکان» روزنامۀ خاطراتِ «اعتمادالسلطنه» - به‌کوششِ «ایرج افشار» - نشرِ امیرکبیر روزنامۀ خاطراتِ «عین‌السلطنه» - به‌کوششِ «مسعود سالور» و «ایرج افشار» - جلدِ نخست - نشرِ «اساطیر» روزنامۀ خاطراتِ «عزیزالسلطان؛ ملیجکِ ثانی» - به‌کوششِ «محسن میرزایی» - جلدِ نخست - نشرِ «زریاب» خاطراتِ «تاج‌السلطنه» - به‌کوششِ «منصوره نظام‌مافی» - نشرِ «تاریخِ ایران» خاطراتِ «مونس‌الدوله» - به‌کوششِ «سیروس سعدوندیان» - نشرِ «زرّین» تهران به روایت تاریخ - مسعود نوربخش - جلدِ دوّم - نشرِ «علم» قبلۀ عالم - عبّاس امانت - برگردانِ «حسن کامشاد» - نشرِ «کارنامه» موسیقی آغازین و پایانی قطعۀ «Danse Macabre» اثرِ «Camille Saint-Saëns» است و در میانۀ پادکست از صدای سکانسِ ترورِ شاه در «سلطانِ صاحبقران» اثرِ زنده‌نام «علی حاتمی» استفاده شده‌است. همچنین در این قسمت قطعاتِ موسیقی زیر به‌کار رفته‌اند: «The Carnival of the Animals»: 1.Introduction and Royal March of the Lion - «Camille Saint-Saëns» «Othello Symphonic Suite»: 3.Desdemona in Lovel - «Loris Tjeknavorian» «Requiem In D Minor»: Lacrimosa - «Mozart»

D'autres épisodes de "تاریکخانه تاریخ"