تاریکخانه تاریخ podcast

تعزیه در عصر ناصری- بخش دوم

0:00
50:50
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes
در بخشِ دوّم از قسمتِ دوّم دربارۀ اوج و شکوهِ تعزیه در دورانِ ناصرالدین‌شاه قاجار، تکیۀ دولت و دلایلِ افولِ این نمایشِ ایرانی صحبت کردیم و چند گزارش از اروپایی‌ها و خاطراتی از ایرانی‌ها هم دربارۀ تعزیه مرور شده‌است. در تهیه و تدوینِ بخشِ دوّم از قسمتِ دوّم منابعِ زیر مورد استفاده قرار گرفته‌است: ‌ «پژوهشی در تعزیه و تعزیه‌خوانی» - «عنایت‌الله شهیدی» - نشرِ «دفتر پژوهش‌های فرهنگی» «نمایش در دورۀ قاجار» - «یعقوب آژند» - نشرِ «مولی» «تشنه در میقاتگه» - «حسین اسماعیلی» - نشرِ «معین» «تعزیه: آیین و نمایش در ایران» - «پیتر جی. چلکووسکی» - برگردانِ «داود حاتمی» - نشرِ «سمت» «سفرنامۀ جیمز موریه» - جلدِ نخست - برگردانِ «ابوالقاسم سرّی» - نشرِ «توس» «خاطراتِ لیدی شیل» - برگردانِ «حسین ابوترابیان» - نشرِ «نو» «سفرنامۀ کارلاسرنا» - برگردانِ «علی‌اصغر سعیدی» - نشرِ «زوّار» «چادر کردیم رفتیم تماشا» - سفرنامۀ «عالیه‌خانم شیرازی» - نشرِ «اطراف» «روزنامۀ خاطراتِ اعتمادالسلطنه» - به‌کوششِ «ایرج افشار» - نشرِ «امیرکبیر» «شرحِ زندگانی من» - جلدِ نخست - «عبدلله مستوفی» - نشرِ «هرمس» -------------------- موسیقی آغازین و پایانی این قسمت قطعۀ «رقصِ مردگان» از «کامی سن‌-سانس» آهنگ‌سازِ فرانسوی‌ست. ‌ در این قسمت، به ترتیب از؛ صدای فیلم‌ِ «روزِ واقعه» به نویسندگی «بهرام بیضایی» و‌ کارگردانی «شهرام اسدی» محصولِ سالِ ۱۳۷۳ خورشیدی و صدای مجلسِ تعزیۀ «بازارِ شام»؛ «پیش‌درآمدِ ایلچی» اجرا شده در حسینیۀ «چشمه‌ای‌های تهران» به‌سالِ ۱۳۹۸ خورشیدی و صدایِ تعزیه‌ای اجرا شده در سریالِ «شبِ دهم» به نویسندگی و کارگردانی «حسن فتحی» محصولِ سالِ ۱۳۸۱ خورشیدی استفاده شده‌است. ‌ همچنین قطعاتِ موسیقی زیر به ترتیب به‌کار رفته‌اند: ‌ Nohe Khan: I.«Lento - Allegro » - «Alexander Rahbari» ‌ «The Annoucement» - «Ibrahim Maalouf»

D'autres épisodes de "تاریکخانه تاریخ"