خط سفید جاده podcast

قسمت 343 چند روز با ایرانی های شیلی

0:00
22:49
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts

سلام ، توی چادر روبروی رودخونه نشسته م و خورشید در حال طلوع کردنه . چون به جای دوچرخه با اتوبوس به سانتیاگو اومدم به جای چهل روز یک ونیم روز طول کشید ،نزدیک سانتیاگو که رسیدم فکر کردم کجا برم چون کسی رو توسانتیاگو نداشتم اما ...

Weitere Episoden von „خط سفید جاده“