خط سفید جاده podcast

قسمت 341 جایی در سواحل اقیانوس آرام زیر چادرم

0:00
33:59
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts

گزارش رو درحالی تقدیمتون می کنم که جایی در سواحل اقیانوس آرام زیر چادرم نشسته م و دارم اقیانوس رو تو هوای کمی مه آلود تماشا می کنم ... بعد از اینکه از لیما راه افتادم سرماخورده بودم ولی مجبور بودم راه بیفتم ...

Weitere Episoden von „خط سفید جاده“