خط سفید جاده podcast

قسمت 327 زندگی در لحظه ،در جاده مرگ

0:00
29:45
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts

زندگی در لحظه ،در جاده مرگ


کماکان در جاده مرگ هستم ،دیروز به سمت پایین راه افتادم تا از جاده مرگ خارج بشم . پایین رفتم تا جایی که دسترسی به اینترنت داشتم و کارهای اینترنتیم رو انجام بدم ...در ادامه ....

بقیه گزارش رو ده روز بعد پر کردم

Weitere Episoden von „خط سفید جاده“