ایستگاه فضایی podcast

ایستگاه فضایی

سیاوش صفاریان پور

همسفر ايستگاه فضايى شويد پادکستی درباره نجوم و فضا با همکاری مجله نجوم

20 Episoden