Trade Talks podcast

Trade Talks

Sina Ebrahimi

صحبت ها و آموزش هایی در باب ترید و بازار برش هایی از گفتگو های روتینی که در بستر جامعه ترید بنده ارائه میشه شما هم میتوانید به همه این محتواها در کنار جزئیات تریدهای بنده و تحلیل های من و دیگر دوستان دسترسی داشته باشید با من در ارتباط باشید

10 Episoden