Chobo-Ji's Zen Podcast podcast

Chobo-Ji's Zen Podcast

Genjo Marinello

Rinzai Zen Dharma Talks given at the Seattle Zen Temple Dai Bai Zan Cho Bo Zen Ji or other locations associated with Chobo-Ji.

417 Episodes