رادیو راه با مجتبی شکوری podcast

ویدیو راه: قسمت نهم: فرزانگی در عصر تفرقه

0:00
14:28
Retroceder 15 segundos
Avanzar 15 segundos

این قسمت "نهم" ویدیوراهه که توش به مرور ایده‌های کتابی به نام "فرزانگی در عصر تفرقه" می‌پردازیم. من ویدیوراه رو با همکاری رفیقم محسن رحمانی می‌سازم.

منابع مکتوب:

فرزانگی در عصر تفرقه اثر الیف شافاک- ترجمه پگاه فرهنگ مهر - نشر میلکان حامی ویدیوراه هم فیدیبوئه. فیدیبو یه اپلیکیشن پُر از کتاب‌های صوتی و الکترونیکیه. کتاب این قسمت رو هم میتونید اونجا پیدا کنید. نصب فیدیبو

Otros episodios de "رادیو راه با مجتبی شکوری"