رادیو راه با مجتبی شکوری podcast

رادیو راه: فصل سوم، قسمت دوم: عقلِ کُل

0:00
33:08
Retroceder 15 segundos
Avanzar 15 segundos

---

کارگردان صوتی: محسن رحمانی

گرافیست: بهزاد نوحسینی

امور آی‌تی: علی آقایی

---

منابع مکتوب:

 

1- بشر ساده لوح نیست اثر هوگو مرسیه - ترجمه مژگان جهانگیر - نشر نشانه

 

2- خرد جمعی اثر جیمز سوروویکی - ترجمه مصطفی رضیئ - نشر کتابسرای تندیس

 

3- دام نبوغ اثر دیوید رابسن - ترجمه مرتضی امیرعباسی - نشر ترجمان

 

4- نظریه نظم خودانگیخته اثر نورمن بری - ترجمه خشایار دیهیمی - نشر نی

 

 

 

 

 

Otros episodios de "رادیو راه با مجتبی شکوری"