Goldenrod Radio - Pokemon Go Podcast podcast

Goldenrod Radio - Pokemon Go Podcast

Goldenrod Radio - Pokemon Go Podcast

Pokemon Go news, tips, and discussions. Hosted by a Level 46, Day 1 Pokemon Go master in NYC. Pokemon Go Fest 2018 Medalist.

11 Episoder