داستان با دوستان podcast

پندها در داستانها - قسمت هشتم

0:00
27:31
Spola tillbaka 15 sekunder
Spola framåt 15 sekunder

در این قسمت داستان بی بی چارقد گلی بزک پش فرفری، یه اتفاق عجیب، سه برادر، دوستی مثل دوستی حسام بیگ و احمد بیگ، دزد و حاکم نادان باز خوانی شده است.

Fler avsnitt från "داستان با دوستان"