داستان با دوستان podcast

داستان با دوستان

Storyteller

آی قصه قصه قصه نون و پنیر و پسته .هدف از این پادکست بازنشر داستانهای شیرین و قدیمی به زبان فارسی است، باشد که مورد پسندتان قرار بگیرد

84 avsnitt