پادکست صحنه جرم | Crime Scene Podcast podcast

طوفان شرقی - قسمت اول

0:00
48:16
Recuar 15 segundos
Avançar 15 segundos

داستان‌های قبلیِ ما بیشتر در امریکا و اروپا اتفاق افتاده بودند، اما این بار، ماجرایِ هولناکی که برایتان روایت می کنیم در هیچکدام از این دو بخشِ مهم از دنیا اتفاق نیفتاده ‌و با یک صحنه‌ی جرم در یک منطقه‌ی غیرِ منتظره و البته این روزها شدیدا مشهور، در سطحِ جهان روبرو هستیم منطقه ‌ای که هم برای ما خیلی آشناست، هم این روزها برای همه‌ی ‌ِ مردمِ دنیا، جایی که حالا بیش از قبل چشم دنیا را در همه‌ی حوزه ها به خودش خیره کرده‌ و سوژه‌ی پادکستِ ماهم شده...

Mais episódios de "پادکست صحنه جرم | Crime Scene Podcast"