پادکست تئودوسیوس - Theodosius podcast podcast

پادکست تئودوسیوس - Theodosius podcast

Mahdi Rezvani

پادکست تئودوسیوس یک پادکست علمی هست که عمده توجهش روی مسائل مرتبط با علم زیست شناسی، تکامل، ژنتیک و سایر علوم مرتبطه. موضوع اصلی این پادکست چیزاییه که تکامل به ما می‌فهمونه یا سعی می‌کنیم با تکامل بفهمیمشون. به یاد ژنتیک‌دان بزرگ، تئودوسیوس دوبژانسکی: هیچ چیز در زیست‌شناسی معنا پیدا نمی‌کند مگر در پرتو تکامل

9 Episodes