پادکست هنگامه podcast

اپیزود ویژه - نظریه فیلم فمینیستی در گفتگو با مهدیس محمدی

0:00
42:36
Rewind 15 seconds
Fast Forward 15 seconds

مقاله‌ای که در ابتدای گفتگو بدان اشاره میشود را اینجا بخوانید:

زنان در سینمای اولیه - به‌سوی یک تاریخ‌نگاری فمینیستی سینما

https://bit.ly/2VEV4Un

در دو بخش کلمه‌ای واضح نیست که در زیر جمله کامل آمده

دقیقه 6:48: در اختیار گروه های اقلیت و زنان

دقیقه 35:51 : در تأیید همون ایده های غالب نباشه.

More episodes from "پادکست هنگامه"