پامنقلی podkast

چنین گفت زرتشت-1

0:00
49:07
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund

اولین قسمت از خوانش زرتشت نیچه