نجوای فکر podcast

کتاب حکایت دولت و فرزانگی(میلیونر یک شبه) مقدمه

0:00
2:26
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes
کتاب حکایت دولت و فرزانگی(میلیونر یک شبه) مقدمه اثر: مارک فیشر راوی: فرزانه شریفی

D'autres épisodes de "نجوای فکر"