نجوای فکر podcast

حکایت دولت و فرزانگی(میلیونریک شبه)اپیزود۶

0:00
11:59
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes
حکایت دولت و فرزانگی(میلیونریک شبه)اپیزود۶ اثر: مارک فیشر راوی: فرزانه شریفی

D'autres épisodes de "نجوای فکر"