تاریخ علم و اندیشه podcast

زندگی گالیلۀ برتولت برشت

0:00
1:57:49
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

آیا گالیله سوسیالیست بود؟

آیا اختلاف گالیله با کلیسا بر سر ایمان و عقلانیت بود؟

آیا گالیله نظریه خورشید مرکزی را اثبات کرده بود؟

آیا رصدهای گالیله نجوم بطلمیوسی را به طور قطع مردود کرده بود؟

(اصلاحیه: خانم منجم یونانی در قرن چهارم میلادی هوپاتیا نام داشت.)


محمدمهدی موسوی به بهانۀ بازخوانی نمایشنامۀ «زندگی گالیله» اثر برتولت برشت در گفتگو با امیرمحمد گمینی به سراغ تاریخ علم در قرن هفدهم و روابط گالیله و کلیسا می رود و این نمایشنامه را از منظر تاریخی و فلسفی نقد و بررسی می‌کند.

https://www.instagram.com/vega_astronomy/

نسخۀ ویدئویی:

https://aparat.com/v/Srt65


پیشنهاد می‌شود پیش از شنیدن این قسمت کتاب زندگی گالیله را مطالعه کنید

https://fidibo.com/book/1226-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87


یا نمایشنامه صوتی آن را بشنوید:

https://www.navaar.ir/audiobook/5003/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%AA


یا فیلم آن را ببینید:

https://www.youtube.com/watch?v=F_mI1CEDlBk


مقالۀ کوهن در نقد بررسی شیوه تاریخ نگاری برشت در این نمایشنامه

https://www.jstor.org/stable/1207507

D'autres épisodes de "تاریخ علم و اندیشه"