تاریخ علم و اندیشه podcast

مرگ فلسفه؟

0:00
1:32:10
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes
استیون هاوکینگ چند سال پیش اظهار نظر کرد که فلسفه مرده است. ولی آیا واقعا چنین است؟ در این قسمت علی هادیان درباره تز مرگ فلسفه با امیرمحمد گمینی گفتگو می‌کند. پاسخ دکتر بیژن عبدالکریمی را از کانال علم برای عموم @Ali_Hadyan بشنوید.

D'autres épisodes de "تاریخ علم و اندیشه"