تاریخ علم و اندیشه podcast

مبانی ریاضیاتی و مابعدالطبیعی انقلاب علمی قرن هفدهم

0:00
1:47:43
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

چگونه تأکید در ریاضی‌سازی و زبان ریاضی طبیعت به انقلاب علمی قرن هفدهم منجر شد؟

آیا ریاضی‌گرایی مختص قرن هفدهم بود یا برگرفته از علوم یونانی و دوران اسلامی بود؟

آیا انقلابیان قرن هفدهم به دنبال تقدس‌زدایی از طبیعت بودند یا تقدس بخشیدن به آن؟

آیا بدون فهم ریشه‌های باستانی انقلاب علمی می‌توان فهم دقیقی از آن پیدا کرد؟


جلسۀ پرسش و پاسخ حلقۀ مطالعاتی تمنا با امیرمحمد گمینی دربارۀ کتاب «مبادی مابعدالمطبیعی علوم نوین» نوشتۀ آرتور برت.

t.me/tamanacircle

یازده دی ماه سال 1399

D'autres épisodes de "تاریخ علم و اندیشه"