تاریخ علم و اندیشه podcast

چرا روز مهندس داریم ولی روز ریاضیدان نداریم؟

0:00
13:03
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes
نصیرالدین طوسی مهندس نبود. ولی چرا در ایران روز هندسه‌دان، ریاضیدان، فیزیکدان، مورخ و جامعه‌شناس نداریم؟ مصاحبه با برنامه هفت اقلیم به مناسبت روز مهندس #میرزاخانی جامعهٔ صنعت‌زدهٔ ایران و ذهنیت صنعت‌گرای مسئولان آن برخلاف ادعاها نشان‌دهندهٔ تسلط سود و فایده بر گفتمان ایرانی است.

D'autres épisodes de "تاریخ علم و اندیشه"