سفر سینما podcast

سفر سینما

الکساندر اوانسیان

اجازه بدهید به ریشه‌های سینما رجوع کنیم - رنه کلر ۱۹۲۷ بی شک دسامبر ۱۸۹۵ اغاز یک حرکت نبود، بلکه یک نقطه بسیار مهم برای ادامه یک حرکت بود، رویایی که جان گرفته بود و حرکتش دیگر ازحالت مقطع و سکته‌وار در گوشه و کنار دنیا، تبدیل به ایستادن شده بود، ایستادنی که با لنگرهای زیادی همراه بود، اما اتفاق به واقع افتاده بود و به سمت رشد در حرکت و ما قراره این قصه حرکت رو برای شما نقل کنیم. اینجا سینما اعتبار دارد.

5 Episoden